Tìm Giá Trị Lớn Nhất Trong Mảng

Viết chương trình kiểm tra giá trị lớn nhất của mảng một chiều ? Đây là một bài tập khá hay :D, nó không chỉ giúp chúng ta làm quen với mảng mà còn ôn lại kiến thức sử dụng câu lệnh if , vòng lặp for và kĩ thuật gán biến để xử lý bài toán. Mình xin được bắt đầu bài viết.

Bài toán tìm giá trị lớn nhất của mảng một chiều

Đề bài: Trên ngôn ngữ lập trình C , hãy nhập vào một mảng gồm n phần tử Hãy viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của mảng vừa nhập và in kết quả ra màn hình.

Xác định input output:

input: Nhập n = 3 vậy mảng có 3 phần tử nhập mang<0> = 1 mang<1> = 2 và mang<3> = 3

output: 3

Ý tưởng :

Khởi tạo một biến max gán giá trị cho nó bằng 0Sử dụng một vòng lặp for để kiểm tra điều kiện của n > 0 và nhập giá trị cho mảngTiếp tục sử dụng vòng lặp for và câu lệnh if để lấy ra giá trị lớn nhất của mảngSau khi lấy được giá trị rồi thì in ra thôi đúng không