Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ thông tư 200

*


*
*
*

⇒ Khóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu⇒ Kchất hóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu
Mẫu report lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo thông tứ 200

Mẫu báo cáo lưu giữ chuyển khoản tệ theo thông tứ 200 mẫu B03 -DN theo phương thức thẳng và theo phương thức con gián tiếp

1.Mẫu báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức trực tiếp

Đơn vị báo cáo:......................

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ thông tư 200

Mẫu số B03 – DN

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức trực tiếp) (*)

Năm….

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Ttiết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển tiền từ chuyển động tởm doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, hỗ trợ hình thức cùng lệch giá khác

01

2. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa với dịch vụ

02

3. Tiền chi trả cho những người lao động

03

4. Tiền lãi vay đang trả

04

5. Thuế các khoản thu nhập công ty lớn sẽ nộp

05

6. Tiền thu khác tự hoạt động kinh doanh

06

7. Tiền bỏ ra khác mang đến hoạt động ghê doanh

07

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần tự vận động gớm doanh

20

II. Lưu chuyển tiền từ vận động đầu tư

1.Tiền chi nhằm bán buôn, desgin TSCĐ và các gia sản lâu năm khác

21

2.Tiền thu từ tkhô cứng lý, nhượng chào bán TSCĐ với các gia sản lâu dài khác

22

3.Tiền đưa ra giải ngân cho vay, cài đặt các cách thức nợ của đơn vị chức năng khác

23

4.Tiền tịch thu cho vay, chào bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

5.Tiền bỏ ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

6.Tiền thu hồi chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

26

7.Tiền thu tiền lãi cho vay, cổ tức và ROI được chia

27

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư

30

III. Lưu giao dịch chuyển tiền tự chuyển động tài chính

1. Tiền thu từ bỏ xuất bản cổ phiếu, thừa nhận vốn góp của chủ slàm việc hữu

31

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ cài đặt, mua lại cổ phiếu của người tiêu dùng đang vạc hành

32

3. Tiền thu tự đi vay

33

4. Tiền trả nợ gốc vay

34

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi nhuận đang trả cho chủ ssinh hoạt hữu

36

Lưu chuyển khoản thuần trường đoản cú vận động tài chính

40

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền và tương tự tiền đầu kỳ

60

Hình ảnh tận hưởng của biến đổi tỷ giá hối hận đoái quy đổi nước ngoài tệ

61

Tiền với tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

Ghi chú: Các tiêu chuẩn không có số liệu thì doanh nghiệp lớn chưa hẳn trình bày mà lại ko được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu

Lập, ngày ... mon ... năm ...

Người lập biểu

Kế tân oán trưởng

Giám đốc

(Ký, chúng ta tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung ứng các dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)


Đối với những người lập biểu là những đơn vị chức năng hình thức kế toán thù bắt buộc ghi rõ Số chứng từ hành nghề, tên và tương tác Đơn vị hỗ trợ hình thức dịch vụ kế toán thù. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

2. Mẫu report lưu giữ chuyển tiền tệ theo phương thức gián tiếp

Đơn vị báo cáo:......................

Mẫu số B03 – DN

(Ban hành theo Thông tứ số 200/2014/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương thức gián tiếp) (*)

Năm….

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Tmáu minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển tiền từ bỏ vận động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế

01

2. Điều chỉnh cho những khoản

- Khấu hao TSCĐ cùng BĐSĐT

02

- Các khoản dự phòng

03

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ ân hận đoái bởi vì review lại các khoản mục chi phí tệ bao gồm cội ngoại tệ

04

- Lãi, lỗ trường đoản cú chuyển động đầu tư

05

- Chi phí lãi vay

- Các khoản kiểm soát và điều chỉnh khác

06

07

3. Lợi nhuận tự hoạt động marketing trước biến đổi vốn lưu giữ động

08

- Tăng, giảm những khoản buộc phải thu

09

- Tăng, bớt hàng tồn kho

10

- Tăng, bớt những khoản yêu cầu trả (Không kể lãi vay mượn bắt buộc trả, thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phải nộp)

11

- Tăng, sút ngân sách trả trước

12

- Tăng, bớt bệnh khoán ghê doanh

13

- Tiền lãi vay mượn đã trả

14

- Thuế thu nhập công ty sẽ nộp

15

- Tiền thu không giống từ bỏ vận động tởm doanh

16

- Tiền bỏ ra khác cho chuyển động gớm doanh

17

Lưu chuyển khoản thuần trường đoản cú hoạt động khiếp doanh

20

II. Lưu giao dịch chuyển tiền tự chuyển động đầu tư

1.Tiền đưa ra để bán buôn, xây cất TSCĐ cùng các tài sản lâu năm khác

21

2.Tiền thu trường đoản cú thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ với những gia sản lâu năm khác

22

3.Tiền bỏ ra cho vay vốn, download các chế độ nợ của đơn vị chức năng khác

23

4.Tiền thu hồi giải ngân cho vay, buôn bán lại những điều khoản nợ của đơn vị khác

24

5.Tiền đưa ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

25

6.Tiền thu hồi chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

26

7.Tiền thu tiền lời cho vay, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia

27

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ vận động đầu tư

30

III. Lưu giao dịch chuyển tiền trường đoản cú vận động tài chính

1. Tiền thu trường đoản cú thiết kế cổ phiếu, nhận vốn góp của công ty sở hữu

31

2. Tiền trả lại vốn góp cho các công ty thiết lập, thâu tóm về CP của công ty đã phạt hành

32

3. Tiền thu từ đi vay

33

4. Tiền trả nợ nơi bắt đầu vay

34

5. Tiền trả nợ gốc mướn tài chính

35

6. Cổ tức, lợi tức đầu tư vẫn trả đến nhà sngơi nghỉ hữu

36

Lưu chuyển tiền thuần tự chuyển động tài chính

40

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền với tương tự chi phí đầu kỳ

60

Hình ảnh tận hưởng của đổi khác tỷ giá bán hối hận đoái quy thay đổi nước ngoài tệ

61

Tiền với tương tự chi phí thời điểm cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì công ty không phải trình bày nhưng lại không được tấn công lại “Mã số chỉ tiêu”.

Lập, ngày ... mon ... năm ...

Xem thêm: Ai Còn Nhớ Vụ Này ? Tai Nạn Hy Hữu 2009 Chú Công An Tai Nạn Đứt Đôi Người ?

Người lập biểu

Kế toán thù trưởng

Giám đốc

(Ký, bọn họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị hỗ trợ hình thức kế toán

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)


Đối với người lập biểu là những đơn vị dịch vụ kế toán thù yêu cầu ghi rõ Số chứng từ hành nghề, thương hiệu cùng địa chỉ Đơn vị hỗ trợ hình thức kế tân oán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.