Bài tập tính nồng độ mol và mật độ phần trăm

Công thức tính mật độ mol cùng mật độ Tỷ Lệ được thosanlinhhon.vn soạn 2 bí quyết tính nồng độ mol với nồng độ dung dịch là 2 cách làm nổi bật của Hóa học 8 được thực hiện trong những bài bác tập dung dịch khi đề bài bác trải nghiệm tính nồng độ mol và độ đậm đặc hỗn hợp. Hy vọng tư liệu này để giúp đỡ những em tổng quan, ghi lưu giữ một bí quyết dễ dàng tự kia áp dụng công dụng vào những bài bác tập.

Bạn đang xem: Cách tính nồng độ mol dung dịch sau phản ứng

NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

Bản quyền nằm trong về thosanlinhhon.vn nghiêm cnóng gần như hành động xào luộc bởi mục tiêu tmùi hương mại

I. Nồng độ Xác Suất (C%)


Nồng độ Xác Suất của dung dịch là số gam hóa học chảy gồm trong 100 gam dung dịch

Trong đó:

mct là trọng lượng chất tan

mdd là cân nặng dung dịch

mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: Hòa rã 15 gam muối vào 50 gam nước. Tính mật độ phần trăm của dung dịch thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:

*
*

lấy một ví dụ 2: Người ta phối hợp 40 gam muối cùng nước được hỗn hợp có nồng độ 20%.

a) Tính khối lượng dung dịch nước muối hạt chiếm được.

b) Tính trọng lượng nước nên dùng cho việc pha trộn trên.

Hướng dẫn giải:

a) Kân hận lượng dung dịch nước muối hạt nhận được là:

*

c) khối lượng nước cần cần sử dụng cho việc điều chế bên trên là:

mdd - mct = 200 - 40 = 160 gam

Ví dụ 3: Trộn 50 gam dung dịch muối bột ăn bao gồm mật độ 20% với 50 gam dung dịch muối ăn 10%. Tính độ đậm đặc Phần Trăm của hỗn hợp thu được?Hướng dẫn giải:


Số gam muối bột nạp năng lượng tất cả trong 50 gam hỗn hợp muối bột ăn uống nồng độ 20% là:

*

Số gam muối hạt ăn bao gồm vào 50 gam dung dịch muối hạt nạp năng lượng nồng độ 10% là:

*

Dung dịch muối bột nạp năng lượng chiếm được sau phản ứng là: mdd1 + mdd2 = 50 + 50 = 100 gam

Nồng độ % hỗn hợp muối bột ăn sau khi trộn là:

*

lấy một ví dụ 4. Hòa tan 25 gam mặt đường vào nước được hỗn hợp mật độ 50%

Hãy tính:

a) Khối hận lượng dung dịch con đường pha chế được.

b) Kăn năn lượng nước đề xuất dùng cho việc pha chế.

Hướng dẫn giải 

Từ công thức m dd = (mct.100%)/C%

a. Khối hận lượng dung dịch con đường pha chế được

mdd = (25.100)/50 = 50 (gam)

b. Kân hận ít nước đề nghị cần sử dụng cho sự pha chế:

m dm = mdd - m mặt đường = 50 -25 = 25 (gam)

ví dụ như 5. Hòa chảy CaCO3 vào 200 gam dung dịch HCl 7,3% (vừa đủ)

a. Viết phương thơm trình hóa học

b. Tính độ đậm đặc Tỷ Lệ của những hóa học gồm vào dung dịch sau làm phản ứng.

Hướng dẫn giải 

Kăn năn lượng của HCl có trong 200 gam hỗn hợp HCl 7,3% là

mHCl = (C%.mdd)/100% = 200.7,3/100 = 14,6 (gam) => nHCl = 0,4 mol

Phương thơm trình: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 


nCaCO3 = nCaCl2 = nCO2 = 1/2nHCl = 0,2 mol -> mCaCO3 = trăng tròn gam

mCaCl2 = 0,2.111 = 22,2 gam

mCO2= 0,2.44 = 8,8 gam

Kăn năn lượng hỗn hợp sau phản ứng là:

m dd sau bội nghịch ứng = mCaCO3 + mdd HCl - mCO2 = trăng tròn + 200 - 8,8 = 211,2 gam

Nồng độ của CaCl2 là: C% dd CaCl2 = (22,3.100%)/(211.2) = 10,51%

II. Nồng độ mol (CM )

Nồng độ mol của hỗn hợp cho thấy số mol chất tan bao gồm trong 1 lít dung dịch

Trong đó: CM là độ đậm đặc mol

n là số mol chất tan

Vdd là thể tích hỗn hợp (lít)

ví dụ như 1: Tính nồng độ mol của dung dịch khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 cất 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

lấy ví dụ như 2: Tính khối lượng H2SO4 có vào 100 ml dung dịch H2SO4 2M

Hướng dẫn giải:

Số mol của H2SO4 là = 0,1 x 2 = 0,2 mol

Khối hận lượng của H2SO4 = 0,2 x 98 = 19,6 gam

ví dụ như 3: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 4M vào 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M. Nồng độ mol của dung dịch bắt đầu là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lít hỗn hợp H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lkhông nhiều hỗn hợp H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khoản thời gian trộn dung dịch là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của hỗn hợp mới là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

lấy ví dụ như 4. Cho 6,5 gam kẽm phản nghịch ứng vừa đủ cùng với 100 mol dung dịch axit HCl

a. Tính thể tích H2 chiếm được làm việc điều kiện tiêu chuẩn

b. Tính nồng độ mol của hỗn hợp HCl đã sử dụng.

Hướng dẫn giải 

Số mol của Zn là: nZn = 6,5/65 = 0,1 mol


Phương trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

nZn = nZnCl2 = 0,1 mol, nHCl = 2.nZn = 0,2 mol

a. VH2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (lít)

b. CM (dd HCl) = 0,2/0,1 = 2M

III. những bài tập vận dụng

Câu 1: Trộn lẫn 100 gam hỗn hợp H2SO4 10% với 200 gam dung dịch H2SO4 C% thu được hỗn hợp H2SO4 30%. Tính C%.

Đáp án trả lời giải 

mddH2SO4.24,5% = 200 ×1,12 = 224 (g)

⇒ mH2SO4.24,5% = 224×24,5% = 54,88 (g)

mH2SO4.10% = 26×10% = 2,6(g)

Ta có: mddH2SO4mới = 224 + 26 = 250(g)

mH2SO4new = 54,88 + 2,6 = 57,48(g)

⇒C%H2SO4new = 57,48/250×100% = 22,992%

Câu 2: Cho D = m/v. Lập cách làm biểu đạt mối quan hệ thân C% với CM.

Đáp án lí giải giải

Ta có: Lấy V lít giỏi 1000V ml dung dịch

=> Kân hận lượng hỗn hợp là: mdd = 100V. D

Khối hận lượng hóa học tan là:

*

Số mol của chất tan là:

*

Ta có:

*

Câu 3: Trong Cho m gam NaCl vào nước được 200 gam hỗn hợp NaCl 15%. Tính độ đậm đặc mol của dung dich NaCl. Biết dung dich NaCl tất cả D= 1,1g/ml.

Đáp án trả lời giải 

m NaCl = 200. 15/100= 30g

=> n NaCl = 0,5 mol

Vdd NaCl = mdd / D = 200/ 1,1 = 181,8 ml = 0,182 l

=> Nồng độ mol = 0,5/ 0,182 = 2,75 (M)

Câu 4: Trộn 2 lkhông nhiều dd mặt đường 0,5M với 3 lit dd mặt đường 1M. Tính mật độ mol của dd con đường sau khoản thời gian trộn?

Tính số mol đường tất cả vào dd 1:

n1 = CM 1.Vdd 1 = 0,5.2 = 1 mol

Tính số mol đường bao gồm vào dd 2:

n2 = CM 2.Vdd 2 = 1.3=3 mol

Tính số mol đường tất cả vào dd 3:

n3 = n1 + n2 = 1+3 = 4 mol

Tính thể tích dd 3

Vdd 3 = Vdd 1 + Vdd 2 = 2+3 = 5 lit

Tính mật độ mol dd 3

CM = n:V = 4: 5 = 0,8 M

Câu 5: Tính nồng độ mol của dung dịch

a. 1mol KCl vào 750ml dung dịch

b. 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lkhông nhiều dung dịch

c. 0,06 mol vào 1500 ml dung dịch

Đáp án trả lời giải 

. Đổi 750 ml = 0,75 lít

CM = 1/0,75 = 1,33 mol/l

b. CM = 0,5/1,5 = 0,33 mol/l

c. Đổi 1500 ml = 1,5 lít


CM = 0,06/1,5 = 0,04 mol/l

Câu 6: Tính mật độ Xác Suất của các hỗn hợp sau

a. 20 gam KCl trong 600 gam dung dịch

b. 32 gam KNO3 trong 2 Kg dung dịch

c. 75 g K2CO3 trong 1500 gam dung dịch

Đáp án giải đáp giải 

a) C%KCl = mct/mdd.100 = 20/600.100 = 10/3 ≈ 3,33%

b) Đổi: 2kilogam = 2000 g

C%NaNO3 = 32/2000.100 = 1,6%

c)C%K2SO4 = 75/1500.100 = 5%

Câu 7: Đun vơi trăng tròn gam dung dịch CuSO4 cho đến lúc nước bay khá không còn chiếm được 3,6 gam chất rắn. Xác định mật độ Xác Suất của hỗn hợp CuSO4.

Đáp án lí giải giải

CuSO4 khan là hóa học chảy.

Nồng độ tỷ lệ của dung dịch CuSO4 là:

C% = 3,6/20.100 = 18%

Vậy: Nồng độ Tỷ Lệ của hỗn hợp CuSO4 bên trên là 18%

Câu 8: Trung hòa 30ml hỗn hợp H2SO4 1m cần dung 50 ml dung dịch NaOH:

a) Viết pmùi hương trình hóa học

b) Tính độ đậm đặc dung dịch NaOH đang dùng

c) Nếu trung hòa dung dịch H2SO4 sinh hoạt trên bởi hỗn hợp KOH 5,6% gồm khối lượng riêng rẽ 1,045g/ml thì cần bao nhiêu ml KOH

Đáp án trả lời giải

Pmùi hương trình hóa học

a) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

b)

nH2SO4 = 0,03.1 = 0,03 (mol)

nNaOH = 2nH2SO4 = 0,06 (mol)

=> CMNaOH = 0,06/0,05 = 1,2M

c) H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

nKOH = 2nH2SO4 = 0,06 (mol)

=> mKOH = 0,06.56 = 3,36 gam

=> mddKOH = 3,36/5,6% = 60 (gam)

=> V dung dịch KOH = m/D = 60/1,045 = 57,42 (ml)

Câu 9: Cho từng nào gam NaOH vào từng nào gam nước gồm trong 200 gam hỗn hợp NaOH 10%.

Đáp án gợi ý giải

Kăn năn lượng NaOH là:

mNaOH = 10.200/100 = đôi mươi (g)

Kăn năn số lượng nước yêu cầu dùng là:

mH2O = mdd − mNaOH = 200 − đôi mươi = 180 (g)

Câu 10: Tính

a. Kân hận lượng nước gồm trong 400 gam hỗn hợp CuSO4 4%

b. Khối lượng NaCl tất cả vào 300ml dung dịch NaCl 3M

Đáp án khuyên bảo giải

a) nCuSO4 = 400.4/100 = 16 gam

mH2O = 400 - 16 = 384 g.

b)

Vì đơn vị của độ đậm đặc mol là mol/l nên ta thay đổi 300 ml thành 0,3 lít

Số mol chất rã vào 0,3 lkhông nhiều dung dịch NaCl 3M là

CM = nV => n = CM.V = 3.0,3 = 0,9mol

Kân hận lượng NaCl cần lấy là: mNaCl = n.M = 0,9.58,5 = 52,65 gam

Câu 11: Cho 6,5 gam kẽm bội phản ứng đầy đủ với 100 ml dung dịch axit clohiđric.

a. Tính thể tích khí hiđro nhận được làm việc đktc?

b. Tính nồng độ mol của dung dịch muối bột thu được sau bội phản ứng?

c. Tính mật độ mol của hỗn hợp axit HCl sẽ dùng?

Đáp án giải đáp giải 

nZn = m/M = 6,5/ 65 = 0,1 (mol)

Phương thơm trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑

Theo phương trình 1 2 1 1(mol)

Phản ứng: 0,1 0,2 0,1 0,1 (mol)

a.

VH2 = n.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)

b. Ta có nZnCl2 = nH2 = 0,1 mol => CM ZnCl2 = 0,1/0,2 = 0,5M

c. CMddHCl = n/V= 0,1/0,2 = 0,5 (M)

Câu 12: Cho 25 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng toàn diện công dụng với 51 gam hỗn hợp H2SO4 0,2M (có thể tích 52 ml). Tính nồng độ % những chất trong hỗn hợp sau phản nghịch ứng?


Đáp án gợi ý giải 

mNaOH = 25.4% =1 gam

=> nNaOH = 1/40 = 0,025 mol

nH2SO4 = 0,2.52/1000 = 0,0104 mol

Pmùi hương trình làm phản ứng

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Ban đầu: 0,025 mol

Phản ứng: 0,0208 mol ← 0,0104 mol → 0,0104 mol

Sau pứ: 4,2.10-3 mol

mNaOH dư =4,2.10-3.40 = 0,168 gam

mNa2SO4 = 0,0104.142 = 1,4768 gam

mdd sau pứ = 25 + 51 = 76 gam

C%dd NaOH dư = 0,168/76.100% = 0,22%

C%dd Na2SO4 = 1,4768/76.100% = 1,943%

Câu 13: Hòa chảy 6 gam magie oxit (MgO) vào 50 ml dung dịch H2SO4 (có d = 1,2 g/ml) toàn vẹn.

a. Tính khối lượng axit H2SO4 đã bội phản ứng?

b. Tính mật độ % của hỗn hợp H2SO4 axit trên?

c. Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp muối hạt sau phản ứng?

Câu 14: Cho 200 gam dung dịch NaOH 4% chức năng đầy đủ cùng với dung dịch axit H2SO4 0,2M.

a. Tính thể tích dung dịch axit bắt buộc dùng?

b. Biết khối lượng của dung dịch axit bên trên là 510 gam. Tính độ đậm đặc % của chất có vào dung dịch sau làm phản ứng?

Câu 15: Cho 10,8 gam FeO tính năng toàn vẹn với 100 gam hỗn hợp axit clohiđric.

a. Tính khối lượng axit đã sử dụng, tự đó suy ra độ đậm đặc % của dung dịch axit?

b. Tính độ đậm đặc % của dung dịch muối thu được sau phản bội ứng?

.........................................

thosanlinhhon.vn vẫn giới thiệu Công thức tính nồng độ mol cùng độ đậm đặc Phần Trăm, là 2 phương pháp tính tân oán được áp dụng cho các dạng bài xích tập Hóa học 8 tương tự như các lớp trên. Lúc bài tập kinh nghiệm tính độ đậm đặc mol tuyệt nồng độ hỗn hợp thì các em đã biết phương pháp áp dụng linh hoạt cách làm vào làm bài tập. Hy vong tư liệu này để giúp các em củng cố gắng, rèn luyện bài xích tập tính toán nồng độ dung dịch cũng như học xuất sắc môn Hóa học tập rộng.

Xem thêm: Nói Về Tính Từ Chỉ Tính Cách Bằng Tiếng Anh, 100+ Tính Từ Chỉ Tính Cách Trong Tiếng Anh

Trên phía trên thosanlinhhon.vn vẫn đưa tới chúng ta một tư liệu cực kỳ có ích Công thức tính nồng độ mol và công thức tính độ đậm đặc Xác Suất. Để tất cả công dụng cao hơn vào học tập, thosanlinhhon.vn xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chulặng đề Toán 8, Chuyên ổn đề Vật Lí 8, Lý ttiết Sinh học tập 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 cơ mà thosanlinhhon.vn tổng vừa lòng với đăng tải.