Cách Nhận Biết Tính Từ Trong Tiếng Anh

Trong các dạng bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh bắt buộc học sinh nên khác nhau được từ bỏ một số loại để lựa chọn phương pháp đúng. Tài liệu này vẫn cung cấp mang đến học sinh phương pháp nhấn biết 4 từ nhiều loại bao hàm danh từ bỏ, rượu cồn từ, tính từ bỏ, trạng từ bỏ qua hậu tố, chi phí tố hay chạm mặt sống cách bộc lộ với thông qua tính năng của bọn chúng vào câu.

Bạn đang xem: Cách nhận biết tính từ trong tiếng anh

Giới thiệu thêm cho bạn: Tổng hợp từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 12 học kỳ I


*

1. Cánh nhận biết danh từ

Danh tự thường có các hậu tố sau:

-TION/ -ATION invention, information, education

-MENT development, employment

-ENCE/-ANCE difference, importance

-NESS richness, happiness, business

-ER (chỉ người) teacher, worker, writer, singer

-OR (chỉ người) inventor, visitor, actor

-IST (chỉ người) physicist, biologist, chemist

-AR/-ANT/-EE (chỉ người) beggar, assistant, employee

-ING teaching, schooling

-AGE teenage, marriage

-SHIP friendship, championship

-ISM (công ty nghĩa) pessimism, optimism

-(I)TY possibility, responsibility, reality, beauty

(verb)-AL refusal, arrival, survival

-TH warmth, strength, youth, truth, depth

2. Cánh nhận ra tính từ

Tính trường đoản cú thông thường sẽ có những hậu tố sau:

-FUL successful, helpful, beautiful

-LESS (nghĩa phủ định) homeless, careless

(noun)-Y (tất cả nhiều) rainy, snowy, windy

(noun)-LY (có vẻ, từng ngày giờ đồng hồ.ngày..) friendly, yearly, daily

-ISH selfish, childish

(noun)-AL (ở trong về) natural, cutural

-OUS nervous, dangerous, famous

-IVE active, expensive

-IC electric, economic

-ABLE comfortable, acceptable

3. Cánh nhận biết cồn từ

Động từ bỏ thông thường có chi phí tố hoặc hậu tố sau:

Tiền tố EN- endanger, enlarge, enrich (làm cho giàu), encourage (đụng viên)

-FY classify, satisfy, beautify

-IZE, -ISE socialize, modernize, industrialize

-EN widen, frighten

ATE considerate, translate

4. Cánh nhận thấy trạng từ

Trạng từ thông thường sẽ có hậu tố -LY. Ex: beautifully, carefully, suddenly, carelessly, recently

Lưu ý: Một số trạng tự đặc biệt buộc phải ghi nhớ:

– good (a) well (adv): tốt, tốt

– late (a) late / lately (adv): trễ, chậm

– ill (a) ill (adv): xấu, tồi, kém

– fast (a) fast (adv): nhanh

– hard (a) hard (adv): tích cực, vất vả, cần cù hardly (adv): phần nhiều không

 II. Chức năng của một số từ loại

1. Danh trường đoản cú (Noun)
Sau tính từ bỏ (adj + N)They are interesting books.
Sau

– mạo từ: a /an / the

– từ chỉ định: this, that, these, those, every, each, …

– từ bỏ chỉ số lượng: many, some, few, little, several

– tính trường đoản cú slàm việc hữu: my, his, her, your, our, their, its…

He is a student.

These flowers are beautiful.

She needs some water.

Sau ngoại động trường đoản cú (V cần O)She buys books.

She meets a lot of people.

Sau giới tự (prep. + N)He talked about the story yesterday.

He is interested in music.

Trước V chia thì (N thống trị từ)The main has just arrived.
Sau enough (enough + N)I don’t have sầu enough money lớn buy that house.

2. Tính trường đoản cú (Adj)
Trước N (Adj + N)This is an interesting books.
Sau TO BE I am tired.
Sau: become, get, look, feel, taste, smell, seem … It becomes hot.

She feels sad.

Sau trạng từ bỏ (adv + adj): extremely (cực kỳ), completely (trả toàn), really (thực sự), terribly, very, quite, rather, …It is extremely cold.

I’m terribly sorry.

She is very beautiful.

Sau keep / makeThe news made me happy.
Sau too ( be + too + adj)That house is too small.
Trước enough (be + adj + enough)The house isn’t large enough.
Trong cấu trúc: be + so + adj + thatShe was so angry that she can’t speak.
A, an, the, this, that, his, her, their, my, … + (Adj) + NounMy new oto is xanh.
Trong câu cảm thán:

– How + adj + S + V

– Wht + (a / an) + adj + N

How beautiful the girl is!

What an interesting film!

 

3. Trạng tự (Adv)
Sau V thườngHe drove sầu carefully.
Trước AdjI meet an extremely handsome man.
Giữa cụm VShe has already finished the job.
Đầu câu hoặc trước vết phẩyUnfortunately, I couldn’t come the các buổi tiệc nhỏ.
Sau too V + too + advThey walked too slowly khổng lồ catch the bus.
Trong cấu tạo V + so + adv + thatJachồng drove so fast that he caused an accident.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đan Áo Len Nữ Không Đường Khâu, Đan Áo Len Nữ

Trước enough V + adv + enoughYou should write clearly enough for every body toàn thân to lớn read.