Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni: Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn đồ gia dụng.Nay họ đang sinh sống trong thời mạt pháp. phần lớn người cho là chỉ việc trì tụng chú Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp rồi, cơ mà thực ra không hẳn nỗ lực. Chụ Đại Bi là call rứa mang lại tư mươi nhì thủ nhãn ấn pháp và diệu dụng của chú ý Đại Bi là diệu dụng của bốn mươi nhì thủ nhãn ấn pháp, kia chính là toàn bộ của chú ý Đại Bi. Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chụ Đại Bi nhưng không hành trì tứ mươi nhì thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không tồn tại chân, phải thiết yếu đi được. Mặt không giống, giả dụ quí vị chỉ biết hành trì tư mươi hai thủ nhãn ấn pháp cơ mà ko trì niệm chú Đại Bi thì cũng giống như người dân có chân nhưng mà không có tay, không làm cái gi được cả. Cũng vô dụng nhưng mà thôi. Vậy đề nghị nhằm liễu triệt chú Đại Bi, trước nhất quí vị phải am hiểu tứ mươi hai thủ nhãn ấn pháp rồi yêu cầu trì tụng chú Đại Bi nữa, mới được Hotline là fan thành quả rốt ráo diệu pháp này của chư Phật. (Trích vào Chú Đại Bi giảng giải của HT Tuyên ổn Hóa.)

01. Nlỗi Ý Châu Thủ

01Nhược vi phú nhiêu chủng chủng trân bảo bốn vắt giả。đương ư Như Ý Châu Thủ。 01Nếu chúng sanh nào hy vọng được giàu Khủng, có rất nhiều đồ vật châu báu, vật dụng, yêu cầu cầu khu vực tay nắm châu như mong muốn.

Bạn đang xem: Cách hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp

Chân ngôn rằng: Án –, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.

*

02. Quyến Sách Thủ

02. Nhược vi chủng chủng bất a, cầu an ẩn giả, đương ư Quyến Sách Thủ02. Nếu bị những câu hỏi khuấy rối, ý muốn được an ổn, buộc phải cầu địa điểm tay vắt dây quyến sách.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, lã ra, mô nề hà ra, hồng phấn tra

*

Bảo Bát Thủ

03. Nhược vi phúc trung chỏng căn bệnh giả。đương ư Bảo Bát Thủ。03. Nếu mong mỏi trị các thứ bịnh vào bụng, nên cầu chỗ tay vắt loại chén bát báu.

Chân ngôn rằng: Án –, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra

*

04. Bảo Kiếm Thủ

04. Nhược vi hàng phục duy nhất thiết vọng lượng quỷ thần giả。đương ư Bảo Kiếm Thủ。04. Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, buộc phải cầu vị trí tay cầm gươm báu.

Chân ngôn rằng: Án – đế thế, đế nhá, đổ vĩ nhình ảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

*

05. Bạt Chiết La Thủ

05. Nhược vi thu phục tuyệt nhất thiết thiên ma thần giả。đương ư Bạt Chiết La Thủ。05. Nếu ao ước thu phục tất cả thiên ma thần, yêu cầu cầu nơi tay thế bạt tách la

Chân ngôn rằng: Án – nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.

*

6. Klặng Cang Xử Thủ

06. Nhược vi tồi phục tuyệt nhất thiết oán địch giả。đương ư Kyên ổn Cang Xử Thủ06. Nếu mong mỏi hàng phục tất cả ân oán tặc, buộc phải cầu khu vực tay nỗ lực chày kyên ổn cang.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ chén bát đa dã, tá-phạ hạ

*

7. Thí Vô Úy Thủ

07. Nhược vi tuyệt nhất thiết xứ。ba úy bất an giả。đương ư Thí Vô Úy Thủ07. Nếu muốn trừ tánh ngơi nghỉ tất cả vị trí khiếp sợ ko yên, yêu cầu cầu chỗ tay thí vô úy.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra

*

8. Nhật Tinch Ma Ni Thủ

08. Nhược vi nhãn ám vô quang minh giả。đương ư Nhật Tinc Ma Ni Thủ08. Nếu ước ao trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu khu vực tay cầm châu nhựt tinch ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – độ tỉ, ca trả độ tỉ, chén bát ra phạ rị nhình họa, tát-phạ hạ


*

9. Nguyệt Tinc Ma Ni Thủ

09. Nhược vi nhiệt độc dịch cầu thanh hao lương giả。đương ư Nguyệt Tinc Ma Ni Thủ.

09. Nếu bị bịnh nhiệt độ độc, hy vọng được nóng bức hết bịnh, bắt buộc cầu khu vực tay cố kỉnh châu nguyệt tinc ma ni.

Chân ngôn rằng: Án – đánh tất địa, yết rị, tát-phạ hạ.

*

10. Bảo Cung Thủ

10. Nhược vi vinch quan lại ích chức giả, đương ư Bảo Cung Thủ10. Nếu ao ước được làm quan tiền, lên chức, bắt buộc cầu khu vực tay cầm cố cung báu.

Chân ngôn rằng: Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.

*

11. Bảo Tiễn Thủ

11. Nhược vi chư thiện bạn bè tảo tương phùng giả。đương ư Bảo Tiễn Thủ。11. Nếu ao ước được mau gặp các bạn lành, nên cầu địa điểm tay núm thương hiệu báu.

Chân ngôn rằng: Án – ca mạ lã, tát-phạ hạ

*

12. Dương Chi Thủ

12. Nhược vi thân thượng chủng chủng bệnh đưa, đương ư Dương Chi Thủ12. Nếu ao ước trị các sản phẩm bịnh bên trên thân, cần cầu nơi tay cố cành dương liễu.

Chân ngôn rằng: Án – sơn tất địa, ca rị, phạ rị, nhiều nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra.


*

13. Bạch Phất Thủ

13. Nhược vi trừ thân thượng ác cphía nạn giả。đương ư Bạch Phất Thủ。13. Nếu ao ước trừ gần như cphía nàn ác mặt thân, đề nghị cầu địa điểm tay ráng cây phất trắng.

Chân ngôn rằng: Án – bát mãng cầu di nhình họa, bà nga phạ đế, tế bào hạ dã nhá, nga mô hạ nảnh, tát-phạ hạ

*

14. Bảo Bình Thủ

14. Nhược vi nhất thiết thiện hòa quyến nằm trong giả。đương ư Bảo Bình Thủ。14. Nếu mong mỏi vớ từ đầu đến chân vào quyến trực thuộc được hòa bình nhau, buộc phải cầu chỗ tay gắng loại hồ nước bình.

Chân ngôn rằng: Án – yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ hạ.

*

15. Bàng Bài Thủ

15. Nhược vi tịch trừ duy nhất thiết hổ lang sài báo clỗi ác thú mang, đương ư Bàng Bài Thủ。15. Nếu muốn xua xua loài hổ báo, dùng lang với tất cả ác thú, buộc phải cầu nơi tay cố gắng cái bàng bài bác.

Chân ngôn rằng: Án – dược các sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ hạ.

*

16. Việt Phủ Thủ

16. Nhược vi độc nhất vô nhị thiết thời xứ。hảo ly quan tiền nàn giả。đương ư Việt Phủ Thủ。16. Nếu mong muốn vào tất cả thời, tất cả vị trí, lìa nạn quan liêu quân vời bắt, buộc phải cầu khu vực tay vậy cây che việt.

Chân ngôn rằng: Án – vị ra dã, vị ra dã, tát phạ hạ.

*

17. Ngọc Hoàn Thủ

17. Nhược vi phái mạnh bạn nữ bộc sử giả。đương ư Ngọc Hoàn Thủ17. Nếu mong muốn tất cả tôi trai tớ gái để không đúng khiến cho, nên cầu chỗ tay vậy dòng vòng ngọc.

Chân ngôn Án – bát mãng cầu hàm, vị ra dã, tát-phạ hạ.

*

18. Bạch Liên Hoa Thủ

18. Nhược vi chủng chủng công đức giả。đương ư Bạch Liên Hoa Thủ。18. Nếu ước ao được những lắp thêm công đức, phải cầu khu vực tay chũm hoa sen white.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ hạ.


*

19. Thanh khô Liên Hoa Thủ

19. Nhược vi dục đắc vãng sanh thập pmùi hương Tịnh Độ giả。đương ư Tkhô hanh Liên Hoa Thủ19. Nếu mong muốn được sanh về 10 pmùi hương tĩnh thổ, buộc phải cầu địa điểm tay cầm hoa sen xanh.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phấn tra.


*

20. Bảo Kính Thủ

đôi mươi. Nhược vi đại trí tuệ giả。đương ư Bảo Kính Thủ。 đôi mươi. Nếu ý muốn được trí huệ bự, cần cầu địa điểm tay rứa cái gương báu.

Chân ngôn rằng: Án -- vĩ tát phổ ra, mãng cầu ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà soát lã, hồng phấn tra.

*

21. Tử Liên Hoa Thủ

21.Nhược vi diện con kiến thập pmùi hương tuyệt nhất thiết clỗi Phật giả。đương ư Tử Liên Hoa Thủ。21. Nếu ý muốn được diện con kiến 10 pmùi hương toàn bộ chỏng Phật, phải cầu khu vực tay cố gắng hoa sen tím.

Chân ngôn rằng: Án – tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra.


*

22. Bảo Khiếp đáp Thủ

22. Nhược vi địa trung phục tàng giả。đương ư Bảo Khiếp Thủ。22. Nếu hy vọng đem được kho tàng ẩn trong tâm khu đất, đề xuất cầu chỗ tay nỗ lực dòng bảo gấp gáp.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, chén bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng.


23. Ngũ Sắc Vân Thủ

23. Nhược vi Tiên Đạo giả。đương ư Ngũ Sắc Vân Thủ23. Nếu ý muốn được đạo tiên, đề xuất cầu khu vực tay cố hóa hiện mây ngũ sắc đẹp.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra.


24. Quân Trì Thủ

24. Nhược vi sinh Phạm Thiên giả。đương ư Quân Trì Thủ。24. Nếu mong muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu địa điểm tay rứa trung bình trì (60).

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra vậy khê ra, rô tra hàm tra.


25. Hồng Liên Hoa Thủ

25. Nhược vi vãng sinh clỗi thiên cung giả。đương ư Hồng Liên Hoa Thủ25. Nếu muốn được sinh lên những cung trời, đề xuất cầu chỗ tay chũm hoa sen hồng.

Chân ngôn rằng: Án – thương yết lệ, tát phạ hạ.


26. Bảo Kích Thủ

26. Nhược vi tịch trừ tha pmùi hương nghịch tặc giả。đương ư Bảo Kích Thủ。26. Nếu ý muốn xua xua giặc nghịch sinh hoạt pmùi hương không giống mang đến, nên cầu nơi tay nỗ lực cây bảo kích.

Chân ngôn rằng: Án – thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra.


27. Bảo Loa Thủ

27. Nhược vi triệu hô độc nhất vô nhị thiết chỏng thiên thiện nay thần giả。đương ư Bảo Loa Thủ27. Nếu ước ao triệu tất cả clỗi thiên thiện nay thần, đề xuất vậy khu vực tay ống loa báu.

Chân ngôn rằng: Án – thương thơm yết lệ, mạ hạ thảm mãn diệm, tát phạ hạ.


28. Độc Lâu Trượng Thủ

28. Nhược vi sử lệnh duy nhất thiết quỷ thần giả。đương ư Độc Lâu Trượng Thủ。28. Nếu ý muốn không đúng khiến cho toàn bộ quỷ thần, yêu cầu cầu địa điểm tay vậy cây gậy đầu thọ.

Chân ngôn rằng: Án – độ nẵng, phạ nhựt ra.

*

29. Sổ Châu Thủ

29. Nhược vi thập phương chỏng Phật tốc lai thú thủ giả。đương ư Sổ Châu Thủ。29. Nếu ao ước 10 phương thơm chỏng Phật mau chóng mang đến chuyển tay tiếp dẫn, nên cầu chỗ tay cố gắng xâu chuỗi ngọc.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã, Án – a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ hạ.


30. Bảo Đạc Thủ

30. Nhược vi thành công độc nhất vô nhị thiết thượng diệu phạm âm tkhô nóng giả。đương ư Bảo Đạc Thủ。30. Nếu ý muốn có được tất cả phạm âm tkhô cứng xuất sắc nhiệm mầu, yêu cầu cầu địa điểm tay cố kỉnh loại linh báu.

Chân ngôn rằng: Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ, án – a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nhình họa, tát phạ hạ.


31. Bảo Ấn Thủ

31. Nhược vi khẩu nghiệp từ biện x3D giả。đương ư Bảo Ấn thủ。31. Nếu mong muốn được mồm nói biện luận xuất xắc khéo, đề nghị cầu chỗ tay cố kỉnh chiếc ấn báu.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt ra, nhình ảnh đảm nhá duệ, tát phạ hạ.


32. Câu Thi Thiết Câu Thủ

32. Nhược vi thiện tại thần long vương vãi thường xuyên lai cỗ vũ giả。đương ư Câu Thi Thiết Câu Thủ。32. Nếu hy vọng được cục cưng, long vương hay mang lại cỗ vũ, đề nghị cầu vị trí tay chũm cu thi thiết câu.

Chân ngôn rằng: Án – a rô rô, nhiều ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ hạ.


33. Tích Trượng Thủ

33. Nhược vi tự bi prúc hộ duy nhất thiết chúng sanh giả。đương ư Tích Trượng Thủ。33. Nếu vị lòng tự bi hy vọng mang đến tất cả bọn chúng sinh được nhsinh hoạt sự che chắn giúp đỡ, nên cầu khu vực tay chũm cây tích trượng.

Chân ngôn rằng: Án – mãng cầu lật cầm cố, na lật nạm, mãng cầu lật tra chén nhằm, mãng cầu lật đế mãng cầu dạ chén nhình ảnh, hồng phấn tra.


34. Hợp Ctận hưởng Thủ

34. Nhược vi tốt nhất thiết chúng sinh thường xuyên tương cung kính ái niệm trả, đương ư Hợp Chưởng Thủ。34. Nếu mong muốn cho tất cả bọn chúng sinh thường cung kính yêu mến nhau, phải cầu chỗ tay hiệp ctận hưởng.

Chân ngôn rằng: Án – chén bát nạp mạng, nhá lăng hất rị. (Theo trong Tạng bản, lại có chân ngôn: Án – vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra)

*

35. Hóa Phật Thủ

35. Nhược vi sinh sanh chi xứ bất ly chỏng Phật biên giả。đương ư Hóa Phật Thủ。35. Nếu ý muốn tùy theo vị trí sanh, hay ở mặt Phật, cần cầu địa điểm tay hiện tại hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – chiến na ra, cha hàm tra rị, ca rị mãng cầu, chỉ rị mãng cầu, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra.


36. Hóa Cung Điện Thủ

36. Nhược vi sinh sanh thế nạm hay trên Phật hoàng cung trung。bất xứ tnhì tạng trung tchúng ta thân giả。đương ư Hóa Cung Điện Thủ。36. Nếu mong muốn đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp hay ngơi nghỉ trong cung điện Phật, ko thọ sinh sinh hoạt bào thai, buộc phải cầu vị trí tay hiện tại hóa hoàng cung.

Chân ngôn rằng: Án – vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra.


37. Bảo Kinc Thủ

37. Nhược vi đa văn quảng học tập giả。đương ư Bảo Kinch Thủ。37. Nếu hy vọng được học tập rộng nghe nhiều, đề nghị cầu chỗ tay rứa quyển khiếp báu.

Chân ngôn rằng: Án – a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, tía nễ đế, tát phạ hạ.


38. Bất Tân hận Kyên Luân Thủ

38. Nhược vi tùng klặng thân chí Phật thân。Bồ Đề vai trung phong thường xuyên bất tăn năn chuyển giả。đương ư Bất Tăn năn Kyên Luân Thủ。38. Nếu ao ước từ bỏ thân này cho tới thân thành Phật, tâm người tình đề thường ko lui sụt, nên cầu khu vực tay vắt bất thối kim luân.

Chân ngôn rằng: Án – thiết na di tả, tát phạ hạ.


39. Đhình họa Thượng Hóa Phật Thủ

39. Nhược vi thập pmùi hương chỏng Phật tốc lai ma đhình họa trúc ký giả。đương ư Đhình ảnh Thượng Hóa Phật Thủ。39. Nếu ý muốn 10 phương thơm chỏng Phật mau mang đến xoa đầu thọ ký kết, buộc phải cầu vị trí tay đảnh thượng hóa Phật.

Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ hạ.


40. Bồ Đào Thủ

40. Nhược vi trái lỏa clỗi ly giá giả。đương ư Bồ Đào Thủ。40. Nếu mong muốn có được cây trái ngũ ly, nên cầu khu vực tay cầm cố chùm bồ đào.

Chân ngôn rằng: Án – A ma lã kiếm đế nễ nãnh, tát phạ hạ.


41. Cam Lộ Thủ

41. Nhược vi linh nhất thiết cơ khát lãng mạn đắc tkhô nóng lương giả。đương ư Cam Lộ Thủ。41. Nếu mong cho toàn bộ loại hữu tình đói khát được no đủ lạnh giá, đề nghị cầu địa điểm tay hóa nước cam lộ.

Chân ngôn rằng: Án – tố rô tố rô chưng ra tố rô, bác bỏ ra tố rô, tố rô dã, tát phạ hạ.


42. Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ

42. Nhược vi năng phục tam thiên đại thiên trái đất oán ma giả。đương ư Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ。42. Nếu muốn hàng phục ma ân oán vào cõi đại thiên, buộc phải cầu chỗ tay tổng nhiếp đáp thiên thủ.

Xem thêm: Tổng Hợp 35 Cách Bày Trí Đĩa Trái Cây Tổng Hợp 50 Cách Bày Dĩa Trái Cây Đẹp Mắt

Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, tốt phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha.