Cách chuyển động tự thành danh từ bỏ vào giờ đồng hồ anh

Dưới đây là tổng đúng theo phương pháp đưa Động Từ thành Danh Từ, Tiếng Anh Lê Nguyệt có niềm tin rằng, chúng ta có thể ứng dụng giỏi hồ hết kỹ năng này trong tiếp xúc tiếng anh với lạc quan rộng khi rỉ tai với người quốc tế. ^^

Cùng tò mò rõ ràng về nội dung này dưới đây nhé:

1. Những hễ trường đoản cú tận thuộc bằng ate, ect, bit, ess, ict, ise, pt, uct, ute … đổi qua danh tự bằng phương pháp thêm đuôi –ion (động từ như thế nào tận cùng bằng –e đề nghị loại bỏ trước khi thêm tiếp vị ngữ này)– to lớn adopt – adoption (sự thừa nhận)– khổng lồ confess – confession (sự thụ tội)– lớn construct – construction (vấn đề xây dựng)– to contribute – contribution (câu hỏi góp phần)– to convict – conviction (sự kết án)– khổng lồ corrupt – corruption (nạn tsi mê nhũng)– to lớn deduct – deduction (việc khấu trừ)– khổng lồ dictate – dictation (bài bác thiết yếu tả)– lớn distribute – distribution (việc phân phối)– khổng lồ exhibit – exhibition (sự trưng bày)– khổng lồ express – expression (sự biểu đạt, câu nói)– to lớn impress – impression (ấn tượng, cảm tưởng)– lớn incise – incision (câu hỏi đái phẩu, cứa, rạch)– lớn inhibit – inhibition (sự ngăn chặn, ức chế)– khổng lồ instruct – instruction (bài toán huấn luyện và đào tạo, phía dẫn)– to lớn interrupt – interruption (sự con gián đoạn)(Ngoại trừ: khổng lồ bankrupt – bankruptcy – sự phá sản)– to lớn locate – location (địa chỉ, địa điểm)– lớn predict – prediction (sự tiên đoán)– to prohibit – prohibition (sự ngăn uống cấm)– lớn proseđáng yêu – prosecution (vấn đề truy tìm tố)– to lớn protect – protection (sự bít chở)– khổng lồ reflect – reflection (sự phản nghịch chiếu)(Ngoại trừ: to lớn expect – expectation – sự mong mỏi đợi)– lớn restrict – restriction (Việc hạn chế)– to lớn revise – revision (vấn đề sửa đổi, hiệu đính)– khổng lồ supervise – supervision (sự giám sát)– to lớn translate – translation (bài bác dịch)

*

2. Những động từ tận cùng bằng ayên ổn, ign, ine, ire, ize, orm, ore, ort, rve… lật sang danh trường đoản cú bằng cách (vứt e rồi) thêm tiếp vị ngữ -ation– to lớn admire – admiration (sự ngưỡng mộ)– to lớn adore – adoration (sự tôn thờ)– khổng lồ assign – assignation (sự phân công)– lớn assign – assignment (công tác)– khổng lồ civinize – civinization (nền vnạp năng lượng minh)(Ngoại trừ: lớn recognize – recognition: sự phân biệt, sự công nhận)– to lớn combine – combination (sự phối hận hợp)– khổng lồ confine – confinement (vấn đề kìm hãm cnóng túc)– to consign – consignment (bài toán ký gửi hàng)– lớn deform – deformation (sự biến hóa dạng)– khổng lồ determine – determination (sự quyết tâm)(Ngoại trừ: lớn define – definition – định nghĩa)– to lớn examine – examination (sự chăm chú, đi khám bệnh dịch, khảo hạnh)– to exclayên – exclamation (sự reo, la)– khổng lồ explore – exploration (sự thám hiểm)– to export – exportation (vấn đề xuất khẩu)– lớn size – formation (sự thành lập)– khổng lồ import – importation (Việc nhập khẩu)– to inspire – inspiration (cảm hứng)– khổng lồ observe – observation (sự quan tiền sát)– khổng lồ organize – organization (tổ chức)– lớn perspire – perspiration (sự ra mồ hôi)– khổng lồ proclalặng – proclamation (sự công bố)– to lớn realize – realization (Việc tiến hành, nhận định)– lớn reclayên ổn – reclamation (câu hỏi đòi lại)– to resize – reformation (sự cải cách)(Ngoại trừ: lớn consize – conformity – sự cân xứng, ưa thích ứng)– khổng lồ reserve sầu – reservation (Việc dự trữ, dành riêng riêng)– to resign – resignation (sự trường đoản cú chức)(Ngoại trừ: to align – alignment – sự sắp hàng)– to respire – respiration (sự hô hấp)– lớn restore – restoration (sự khôi phục)– khổng lồ starve sầu – starvation (sự bị tiêu diệt đói)– lớn transport – transportation (sự vận chuyển)

3. Verb + ing– paint + ing = painting (bức họa)– read + ing = reading (bài đọc)– write + ing = writing (bài xích viết)

4. Verb + er/or/ist/ian– act + or = actor (phái nam diễn viên)– build + er = builder (nhà xây dựng)– explor + er = explorer (đơn vị thám hiểm)– invent + or = inventor (nhà phạt minh)– read + er = reader (độc giả)– swlặng + er = swimmer (tay bơi lội lội)– to lớn tour + ist = tourist (du khách)– translate + or = translator (thông ngôn viên)– type + ist = typist (thư ký tấn công máy)

Tiếp ngữ -ist xuất xắc –ian cũng hay được phân phối sau một danh từ bỏ xuất xắc tính từ bỏ nhằm chỉ bạn tmê mệt gia hoặc tham gia vào trong 1 nghành như thế nào.

VD:

– druggist, artist, violinist, receptionist, pianist, speciamenu, naturadanh mục, socialist…– librarian, historian, grammarian, technician, physician, electrician, mathematician…

5. Những đụng từ tận cùng bởi –eive sầu trở qua danh từ bằng phương pháp nuốm nó bởi -eption– to conceive – conception (sự sở hữu bầu)– to deceive sầu – deception (sự lừa dối)– to receive – reception (sự tiếp nhận)

6. Những trường đoản cú tận thuộc bằng –ibe đảo sang danh từ bỏ tat tốt nó bởi –iption– to lớn describe – mô tả tìm kiếm (sự miêu tả)– to prescribe – prescription (toa dung dịch, sự quy định)– lớn subscribe – subscription (việc chọn mua báo lâu dài, góp phần quỹ)– lớn transcribe – transcription (sự sao chép)

7. Những đụng trường đoản cú tận cùng bằng –ify lật qua danh tự cầm cố nó bởi –ification– to lớn amplify – amplification (sự khuếch đại)– to lớn certify – certification (sự hội chứng nhận)– lớn identify – identification (sự dấn dạng)– to lớn verify – verification (sự thđộ ẩm tra)

8. Những cồn tự tận thuộc bằng –ose đổi sang danh từ ta quăng quật e rồi thêm –ition– to compose – composition (chế tạo phđộ ẩm, bài tập có tác dụng văn)– to depose – deposition (sự phế truất)– khổng lồ expose – exposition (sự trưng bày)– khổng lồ impose – imposition (bài toán tấn công thếu)– to propose – proposition (sự đề nghị)

(Lưu ý: khổng lồ dispose gồm 2 ý nghĩa: an bài, xếp đặt cùng bỏ bỏ yêu cầu có 2 danh từ bỏ không giống nhau: disposition (sự an bài, xếp đặt và disposal sự bỏ bỏ); tương tự, to lớn propose gồm 2 danh từ: proposition (sự đề nghị) và proposal (lời đề nghị)

9. Những cồn tự tận cùng bởi – olve sầu đảo sang danh trường đoản cú ta bỏ -ve sầu rùi thêm –ution– khổng lồ dissolve sầu – dissolution (sự hài hòa, phân rã)– to lớn evolve – evolution (sự biến chuyển thái)– to lớn resolve sầu – resolution (nghị quyết)– to lớn revolve sầu – revolution (sự luân chuyển, cuộc biện pháp mạng)– to solve – solution (giải pháp, dung dịch)

10. Những động từ bỏ tận cùng bằng –uce đảo qua danh trường đoản cú tat giỏi nó bằng –uction– to introduce – introduction (sự giới thiệu)– to lớn produce – production (sự sản xuất)– lớn reduce – reduction (sự bớt bớt)– to lớn seduce – seduction (sự quyến rũ)

11. Những rượu cồn từ tận thuộc bằng – over, ide, ode, ude… đảo sang danh từ ta quăng quật -d xuất xắc –de rồi thêm –ison– khổng lồ ascover – ascension (sự thăng tiến)– to lớn conclude – conclusion (kết luận)– lớn corrode – corrosion (sự nạp năng lượng mòn)– to lớn decide – decision (sự giải quyết)– lớn deride – decision (lời chế giễu)– to lớn divide – division (sự phân chia)– lớn erode – erosion (sự xói mòn)– to exclude – exclusion (Việc một số loại trừ)– to explode – explosion (giờ đồng hồ nổ)– lớn extover – extension (sự kéo dãn dài, gia hạn)– lớn include – inclusion (sự bao gồm)– lớn intend – intention (dự định)– to lớn pretend – pretension (sự giả vờ)(Ngoại trừ: to attend – attendance (sự tmê mẩn dự))– lớn seclude – seclusion (sự cô lập)– lớn suspend– suspension (sự treo, đình chỉ)

12. Những động trường đoản cú tận thuộc bởi –mit, eed, tốt ede đảo qua danh trường đoản cú ta bỏ t, ed, với –de rồi thêm –ssion– lớn admit – admission (sự công nhận, được cho phép vào)– lớn permit – permission (sự đến phép)– khổng lồ proceed – procession (đám rước)– to lớn recede – recession (sự suy thoái và khủng hoảng, sút giảm)– to lớn secede – secession (sự can thiệp)(Ngoại trừ: lớn succeed – success (sự thành công xuất sắc, chiến hạ lợi))– to lớn submit – submission (sự quy thuận, giao nộp)– lớn succeed – succession (chuỗi thường xuyên, sự kế tục)– khổng lồ transmit – transmission (sự dẫn truyền)(Ngoại trừ: lớn commit – commitment (sự cam kết); to lớn limit – limitation (sự giới hạn)

13. Những cồn trường đoản cú tận thuộc bằng –ish trở qua danh tự ta thêm –ment– khổng lồ accomplish – accomplishment (sự trả thành)– lớn banish – banishment (sự trục xuất)– to lớn establish – establishment (sự thiết lập)– lớn nourish – nourishment (sự nuôi dưỡng)– lớn punish – punishment (hình phạt)

14. Những cồn trường đoản cú tận cùng bằng –fer trở qua danh tự ta thêm –ence– lớn confer – conference (buổi họp, hội nghị)– khổng lồ interfere – interference (sự cửa hàng vào)– lớn prefer – preference (sự yêu thích hơn)– lớn refer – reference (sự tđắm say khảo)

15. Những hễ tự tận thuộc bằng –er đảo sang danh trường đoản cú ta thêm –y– to lớn deliver – delivery (sự ship hàng, phát âm diễn văn)– to discover – discovery (sự khám phá)– khổng lồ flatter – flattery (sự nịnh hót)– lớn master – mastery (sự bá chủ)– khổng lồ recover – recovery (sự bình phục)

16. Những đụng tự dưới đây đổi sang danh trường đoản cú ta thêm –al:– lớn appraise – appraisal (sự thẩm định)– lớn approve – approval (sự ưng thuận)– to lớn arrive – arrival (sự đưa đến)– to lớn bestow – bestowal (sự ân thưởng, ban tặng)– to dispose – disposal (việc diệt bỏ)– lớn propose – proposal (lời đề nghị)– lớn refuse – refusal (sự khước từ)– khổng lồ rehearse – rehearsal (sự tập dượt)– lớn remove sầu – removal (sự giảm quăng quật, sa thải)– to survive sầu – survival (cuộc đời còn)– khổng lồ withdraw – withdrawal (sự rút ít lui)

17.


Bạn đang xem: Cách chuyển động từ sang danh từ


Xem thêm: Cách Nấu Cháo Thịt Bò Ngon Cho Bé Ăn Dặm Thơm Ngon, Bổ Dưỡng

Một số rượu cồn tự dưới đây lật sang danh xuất phát điểm từ 1 phương pháp không bình thường, không theo một qui tắc nào cả:– to lớn breathe – breath (khá thở)– khổng lồ choose – choice (sự lựa chọn lựa)– to die – death (mẫu chết)– khổng lồ fly – flight (chuyến bay)– to grow – growth (sự tăng trưởng)– to sing – tuy vậy (bài bác hát)– khổng lồ weigh – weigh (trọng lượng)

Tiếng Anh Lê Nguyệt chúc bàn sinh hoạt tập kết quả và giao tiếp tiếng anh tự tin. ^^

Nếu bạn không giao tiếp tiếng anh giỏi cùng lạc quan vấn đáp chất vấn tại công ty nước ngoài, chúng ta có thể đăng ký tham gia học tập demo Free nhằm tìm được phương pháp học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc tương xứng và hiệu quả duy nhất TẠI ĐÂY.